اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911377079509113770795
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کامل/سن 42 سال/سابقه کاری 20 سال/انجام تمام ک...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0921123074409211230744
دارای مدرک فنی و حرفه ای/نیروی کار کامل/لوازم کار کامل/سن 21سال/سابقه کاری 4سال/هزینه اجرای کار ک...
تعمیرات.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911643265309116432653
دارای مدرک فنی حرفه ای پیمان کاری ساختمان رو بیش از 10 سال سابقه اجرایی در گرگان نصاب فنس , تعمیر...
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0911967335909119673359
سن 35سال/سابقه کار 15 سال/هزینه طبق بازار
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911794762209117947622
سن 45 سال/20 سال سابقه/هزینه اجرای کار به صورت روز مزد و کنترات توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911701411909117014119
درای مدرک فنی و حرفه ای/سن 30 سال/9 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار  نصب ایزوگ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911966171409119661714
مدرک فنی و حرفه ای/سن 30سال/12سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10و...
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0901509870609015098706
سن 30 سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار
گرگان، استان گلستان، ایران
0911973454109119734541
دارای جواز کسب /سن 35 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911947930209119479302
سن 40 سال/20 سال سابقه/هزینه توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938909005909389090059
35 سال سن/10 سال سابقه/نصب و جا به جایی و تعمیر کولر و اسپیلت/هزینه توافقی
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیابان رازی، ایران
0911178238109111782381
دارای جواز کسب/سن 41 سال/30سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار شیشه ساده 23,دوجدار...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911867706409118677064
دارای مدرک فنی و حرفه ای/ سن 44سال/9سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911377258409113772584
دارای جواز کسب/سن 37 سال/سابقه کار 16/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل/تفکیک کنتور و ...
photo_2017-08-12_14-33-03.jpg