اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911177778309111777783
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 35 ساله/سابقه 10 سال/هزینه با توجه به کار توافقی
9503x24x2x80625155.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0935171493409351714934
دارای مدرک فنی حرفه ای و بیمه تامین اجتماعی 8 سال سابقه در زمینه ی برق ساختمان و ل.له کشی اسپیلت ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911700007209117000072
سن 30 سال/سابقه 10 سال/تعمیر و نصب و جابه جایی توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911961512609119615126
دارای تجربه بالا/سن34 سال/10 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0991007104409910071044
سن 33 سال/سابقه 9 سال/هزینه توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911177458909111774589
دارای مدرک فنی حرفه ای/سن31 سال/10سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0930002399909300023999
سن 35 سال/سابقه 15 سال/هزینه توافقی/تعمیر و سرویس و شار و…
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938909005909389090059
35 سال سن/10 سال سابقه/نصب و جا به جایی و تعمیر کولر و اسپیلت/هزینه توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911370198909113701989
دارای مدرک فنی حرفه ای/سن37سال/12سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911273350809112733508
دارای مدرک فنی حرفه ای/سن39 سال/20 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911541100509115411005
سن 35 سال/10 سال سابقه/هزینه توافقی
Showing 11 results