اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911178929509111789295
سن 38 سال/سابقه 8 سال/هزینه توافقی به نسبت کار
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911973814209119738142
دارای مدرک معماری/سن 30/سابقه 12 سال/3اکیپ/لوازم کامل/اجرای سقف و ستون و پی توافقی
آسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911969547809119695478
حفر چاه/سن 50 سال/35 سال سابقه/هزینه از متری 80 هزار تومان/نیرو کامل
Showing 3 results