اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0919273030509192730305
سن 32 سال/سابقه 12 سال/نصب کاغذ دیواری تضمینی و رنگ امیزی توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0933710575809337105758
سن 22 سال/2سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کاغذ دیواری رولی 14500,برچسب 12500,...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0921123074409211230744
دارای مدرک فنی و حرفه ای/نیروی کار کامل/لوازم کار کامل/سن 21سال/سابقه کاری 4سال/هزینه اجرای کار ک...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیابان شهید رجایی، ایران
0911377779209113777792
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 29 سال/15سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کاغذ دیوا...
رحیمی
Golestan Province, Gorgan, 12 st, ایران
0911771070109117710701
دارای مدرک فنی و حرفه ای/ سن 30سال/17سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک 7,ر...
Showing 5 results