رحیمی
Golestan Province, Gorgan, 12 st, ایران
0911771070109117710701
دارای مدرک فنی و حرفه ای/ سن 30سال/17سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک 7,ر...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911522062509115220625
سن 29سال/10 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک از 7,روغنی16,اکرولیک13 و کنتکس 13ت
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938923162409389231624
دارای مدرک فنی و حرفه ای/اجرای نقاشی ساختمان و زیبا سازی تخصصی/ سن 35سال/10 سال سابقه /ابزار و نی...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911897728709118977287
اجرای نقاشی ساختمان و زیبا سازی تخصصی/ سن 35سال/10 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار ب...
اسا اندیش
علي آباد كتول، استان گلستان، ایران
0911170708809111707088
نقاشی ساختمان/ سن 40 سال/18 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7,روغنی ا...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911178245109111782451
سن 33 سال/12 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک 7,روغنی15,اکرولیک15ت
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911962779009119627790
سن 35سال/14 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک از 7,روغنی15,اکرولیک 13 و کناف از20ت
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0915200612209152006122
سن 34 سال/13 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک 6500روغنی8500,اکرولیک12 و کنتکس از 3500ت
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0935979466009359794660
اجرای نقاشی ساختمان/ سن 28سال/15 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7,رو...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0922841533009228415330
نقاشی ساختمان/10سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7,روغنی از15,اکرولیک1...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911973632209119736322
دارای مدرک فنی حرفه ای/اجرای نقاشی ساختمان و کناف و الیاف/ سن 31 سال/11 سال سابقه /ابزار و نیرو ک...
میرزایی
گرگان، استان گلستان، ایران
0911000000009110000000
اجرای نقاشی ساختمان/ سن 35سال/16 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک 8,روغنی...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911966520409119665204
اجرای نقاشی ساختمان/ سن 50سال/30 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک 7,روغنی...
501934_343.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911771070109117710701
دارای مدرک فنی حرفه ای و 17 سال تجربه اجرایی در زمینه نقاشی ساختمان , نصب کاغذ دیواری و الیاف در ...
اسا اندیش
علي آباد كتول، استان گلستان، ایران
0911900226309119002263
نقاشی ساختمان/ سن 21سال/4سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7,روغنی از10...
امامی
استان گلستان، گرگان، چوب بری، ایران
0911419971509114199715
اجرای نقاشی ساختمان و کناف و کمپارس/ سن 33 سال/15 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رن...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911867706409118677064
دارای مدرک فنی و حرفه ای/ سن 44سال/9سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7...
میر صالحی
استان گلستان، گرگان، خیابان ملل، ایران
0911970217509119702175
نقاشی ساختمان/ سن 40سال/20 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7,روغنی از...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0917708289209177082892
دارای مدرک فنی حرفه ای/نقاشی ساختمان/ سن 44سال/23 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رن...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911517856009115178560
سن 30سال/10 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک از 8,روغنی14,اکرولیک14ت
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0939309260509393092605
سن 37سال/12 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک 6,روغنی10,اکرولیک10ت
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911420480109114204801
سن 35سال/15 سال سابقه/تجربه بالا/هزینه رنگ پلاستیک 5,روغنی9,اکرولیک13ت
Showing 22 results