اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0936277748009362777480
اجرای سقف کاذب و آسمان مجازی و pvc و کمپارس/ سن 25 سال/8 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای...
آسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0937410191709374101917
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 27سال/سابقه کاری 9سال/هزینه اجرای...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911794427809117944278
سن 30 سال/11 سال سابقه/هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938742129809387421298
سن 38 سال/16 سال سابقه/هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، دخانیات، ایران
0911966001809119660018
دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 33سال/سابقه کاری 15سال/هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911169002409111690024
دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 34سال/سابقه کاری 10سال/هزینه اجرای کار از 14 هزار تومان
Showing 6 results