کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0901509870609015098706
سن 32 سال/سابقه کار 11 سال/هزینه طبق بازار
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0911791101709117911017
سن 20 سال/سابقه کار 3 سال/هزینه طبق بازار
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0911967335909119673359
سن 35سال/سابقه کار 15 سال/هزینه طبق بازار
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0937200232509372002325
سن 33 سال/سابقه 12 سال/تخریب انواع بتن و دیوار و…. به صورت کنتراتی و توافقی
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0911701577209117015772
سن 48 سال/سابقه کار 30 سال/هزینه طبق بازار
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0903023882309030238823
سن 27 سال/سابقه کار 9 سال/هزینه طبق بازار
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938623856809386238568
سن 25سال/سابقه کار 5 سال/هزینه طبق بازار
آسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911969547809119695478
حفر چاه/سن 50 سال/35 سال سابقه/هزینه از متری 80 هزار تومان/نیرو کامل
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0937435070109374350701
25 سال سن/سابقه 10 سال/اکیپ کامل/اسباب کشی و جا به جایی بار/هزینه توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911947930209119479302
سن 40 سال/20 سال سابقه/هزینه توافقی
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0938897609409388976094
سن 40 سال/سابقه کار 20 سال/هزینه طبق عرف
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0911961253609119612536
سن 39سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0911970229109119702291
سن 29 سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938093944909380939449
دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35سال/سابقه کاری 15 سال/هزینه اجر...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938297498409382974984
سن 50 سال/سابقه 35 سال/اجرای کار های بنایی و کارگری به صورت روزمزد و توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911966316309119663163
سن 50 سال/سابقه 25 سال/خیابان شهید بهشتی/هزینه توافقی
آسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0939412201609394122016
سن 30 سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار/باربری
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0911514248109115142481
سن 46سال/سابقه کار 15 سال/هزینه طبق بازار
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0911875401509118754015
سن 46 سال/سابقه کار 20 سال/هزینه طبق بازار
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0937457006509374570065
سن 32 سال/10 سال سابقه/شاگرد جوشکار/هزینه روز مزد 50ت
آسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0937212507109372125071
سن 39سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار
بنا
گرگان، استان گلستان، ایران
0911483462509114834625
سن 40 سال/سابقه کار 12 سال/هزینه طبق بازار
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0918973778409189737784
سن 32سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار/اجرای کار به صورت کنترات
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0901058956309010589563
سن 38سال/سابقه کار 20 سال/هزینه طبق بازار
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0901509870609015098706
سن 30 سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911646187109116461871
نگهبانی و کارگری/سن 28سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0938371230409383712304
سن 25سال/سابقه کار 7 سال/هزینه طبق بازار
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0939420742809394207428
سن 30 سال/سابقه کار 12 سال/هزینه روزی 45 ت
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911867290109118672901
سن 41 سال/20 سال سابقه/هزینه کار درصدی از کار توافقی/شاگرد جوشکار
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911966208209119662082
سن 31 سال/12 سال سابقه/دارای بیمه/انجام کار های مربوط به کارگری
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0990366027809903660278
سن 30سال/سابقه کار 12 سال/هزینه طبق بازار
Showing 31 results