اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0990505274109905052741
سن 232سال/12سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از12 و بدنه 14 هزار ت...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0933572863009335728630
دارای مدرک فنی/سن 28 سال/سابقه 10 سال/هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0935189707609351897076
سن 28 سال/10سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10 و بدنه 13 هزار تومان
mo19089.jpg
گرگان , استان گلستان , ایران
0911370281209113702812
دارای مدرک فنی حرفه ای و 15 سال تجربه کاری در استان گلستان, اجرای انواع کاشی کاری و پیمانکاری
میری
Feyz Ābād - فیض آباد، Unnamed Road, ایران
0903630271209036302712
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 29سال/14 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار نما ساده ...
اسا اندیش
قلعه حسن، گرگان، استان گلستان، ایران
0911792028909117920289
سن 32 سال/16سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از13,راه پ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0938545285109385452851
سن 24 سال/8 سال سابقه اجرایی/انجام تمام کار های کاشی کاری/هزینه اجرای کف 10,بدنه 12ت
رحیمی
شهرک جهاد
0911728237409117282374
سن 27 سال/12سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف و راه پله...
راهبی
قلعه حسن، گرگان، استان گلستان، ایران
0911970364409119703644
دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 38 سال/22 سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار راه پله...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0939834964709398349647
سن 33 سال/10 سال سابقه/هزینه اجرای کار بدنه 12 و کف از 10
153029307.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911732583409117325834
بیش از 20 سال سابقه ی تجربی و اجرایی در زمینه ی سنگ کاری و کاشی کاری داخلی و بیرونی ساختمان همچنی...
دانشگر
قلعه حسن، گرگان، استان گلستان، ایران
0911377420809113774208
دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 47سال/25 سال سابقه اجرایی در زمینه های سنگ کاری و کاشی کاری و نما /ابز...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911410753309114107533
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 30سال/12سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار ...
اسا اندیش
پیرواش، استان گلستان، ایران
0938140740909381407409
سن 35سال/10سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری و دارای مدرک فنی حرفه ای/ابزار و نیرو کامل/هزینه...
رضا حاتمی
گرگان، استان گلستان، ایران
0911769438909117694389
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 35سال/15 سال سابقه اجرایی در زمینه های سنگ کاری و کاشی کاری و نما/ابز...
رضایی
بندرگز
0911177213609111772136
مدرک فنی حرفه ای درجه 1/ سن 38سال/20 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار سرامیک و داخل1...
سنچولی
استان گلستان، گرگان، چناران، ایران
0935960649609359606496
مدرک فنی حرفه ای/ سن 35سال/10 سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری ونما /ابزار و نیرو کامل/هزینه...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911178133009111781330
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 38 سال/20 سال سابقه/هزینه توافقی کاشی از 12
153029307.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911770131509117701315
بیش از 13 سال تجربه کار اجرایی در زمینه کاشی کاری و سنگ کاری در استان های گلستان و مازندران انواع...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0919201229509192012295
سن 33 سال/10سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 14 هزار ت...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911968930409119689304
سن44 سال/17 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10و بدنه از12هزار تومان
صابری
کردکوی، استان گلستان، ایران
0911796552709117965527
دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 31 سال/15 سال سابقه اجرایی در زمینه های گچ کاری/ابزار و نیرو کامل/هزین...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، شهروند، ایران
0911969134009119691340
سن 32 سال/16سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از13,نما س...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911700125909117001259
دارای مدرک/سن 33 سال/13سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدن...
Tiling-1.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0911769438909117694389
دارای مدرک فنی حرفه ای و 15 سال تجربه اجرایی در زمینه کاشی کاری,بنایی و سنگ کاری در قسمت های مختل...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0936933246209369332462
دارای مدرک/سن 40سال/20سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911963118409119631184
سن 45 سال/سابقه 20 سال/کاشی کاری و بنایی و گچ کاری توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0919127154509191271545
دارای مدرک/سن 35سال/15سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10 و بدنه 1...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911869751409118697514
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 30سال/10سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911271553109112715531
سن 35 سال/15سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری و دارای مدرک فنی حرفه ای/ابزار و نیرو کامل/هزین...
بهمن حسینی
محمدآباد، استان گلستان، ایران
0933972863009339728630
سن 32 سال/10 سال سابقه اجرایی در زمینه های ایزوگام کاری , بنایی , آبنما,سنگ کاری و کاشی کاری/ابزا...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911965238509119652385
سن 35 سال/12 سال سابقه اجرایی/انجام تمام کار های مربوط به کاشی کاری/هزینه اجرای کف و بدنه 10
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911277227509112772275
مدرک فنی و حرفه ای/سن 35سال/17سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10و...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، چناران، ایران
0915813780209158137802
دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 54سال/30 سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911375694609113756946
مدرک فنی حرفه ای/سن 43 سال/27سال سابقه اجرایی  کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف  و ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0937467138009374671380
سن 36سال/14سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از12 و بدنه 14 هزار تو...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911524044309115240443
سن 34 سال/14 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای توافقی
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0903478816809034788168
سن 28 سال/10سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 13 هزار ت...
اسا اندیش
استان گلستان، گرگان،امام حسین 8
0911701955809117019558
مدرک فنی حرفه ای/ سن 35سال/18 سال سابقه اجرایی ا /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کاشی از 10,پو...
آسا اندیش
استان گلستان، گرگان، میدان گرگان‌پارس، ایران
0911370089309113700893
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 45 سال/24سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از12,ر...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911701242709117012427
سن 33 سال/15سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از12,گچ از6 هزار تومان
گلینی فرد
Golestan Province, Gorgan, Shahrak e Emam Road, ایران
0911871771209118717712
سن 33سال/17 سال سابقه اجرایی در زمینه سنگ کاری و کاشی کاری و نما و…. /ابزار و نیرو کامل/هز...
صادقی
گرگان, استان گلستان, ایران
0935786681709357866817
دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 43 سال/20 سال سابقه اجرایی در زمینه سنگ کاری و کاشی کاری و نما /ابزار ...
tiler3.jpg
گرگان کریم اباد
0901984302509019843025
اجرای کاشی وسرامیک دیواره و کف ، سنگ و سنگ پله با سرعت بالا
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0933882490409338824904
سن 32سال/10سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 12 هزار تومان
153029307.jpg
گرگان, استان گلستان, ایران
0930607520609306075206
دارای لیسانس نرم افزار و مدرک فنی حرفه ای/ سن 31 سال/15 سال سابقه اجرایی در زمینه های گچ کاری , ب...
اسا اندیش
نصرآباد
0935578573909355785739
سن 23سال/6سال سابقه اجرایی سنگ کاری و کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از 8,حموم و ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911869566109118695661
دارای مدرک/سن 35 سال/10سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدن...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911964479809119644798
سن 37 سال/15سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 13 هزار ت...
کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
0911970229109119702291
سن 29 سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0990505274109905052741
سن 36 سال/14 سال سابقه/هزینه اجرای کار بدنه 12 و کف از 10
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911965410809119654108
مدرک فنی و حرفه ای/سن 35سال/15سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از9...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911900504309119005043
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 32 سال/سابقه 10 سال/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف و بدنه13هزار...
اسا اندیش
مرزنکلاته,گرگان
0911417695709114176957
دارای مدرک فنی/سن 37 سال/16 سال سابقه/هزینه بدنه 12,کف 10
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0930708767409307087674
سن 30 سال/10سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 14 هزار ت...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0937600135009376001350
سن 28 سال/5 سال سابقه اجرایی/انجام تمام کار های مربوط به کاشی کاری/هزینه اجرای کف 10و بدنه 12
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911969547409119695474
دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 38سال/20سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار ...
اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911966171409119661714
مدرک فنی و حرفه ای/سن 30سال/12سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10و...
Showing 58 results