اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
فروردین شرقی گرگان استان گلستان IR
0911700125909117001259

دارای مدرک/سن 33 سال/13سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 13 هزار تومان