گرزین
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان انقلاب 20 گرگان استان گلستان IR
91151068299115106829

دارای مدرک فنی حرفه ای /نیروی کار کامل/لوازم کار کامل/سن 38سال/سابقه کاری کناف6 و گچ کاری 20سال/هزینه اجرای کار دکوراتیو 20و ساده 15و تایل 25هزار تومان و گچ کاری 8 هزار تومان