اسا اندیش
ترمینال,گرگان
22 Gorgan Golestan Province IR
0911426293509114262935

انجام کلیه کار های برقی/دارای مدرک مهندسی برق/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 27 سال/سابقه کاری 5سال/هزینه اجرای کار توافقی