اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
پاسداران گرگان استان گلستان IR
0911646187109116461871

نگهبانی و کارگری/سن 28سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار