اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911873911309118739113

دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 31 سال/ سابقه اجرایی 10 سال/ابزار کامل/ نیرو کامل/هزینه اجرای کار ساده از 8و سقف 14 و سقف کاذب از 30 هزار تومان