اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0939420742809394207428

سن 30 سال/سابقه کار 12 سال/هزینه روزی 45 ت