اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، رازی سوم، ایران
رازی سوم گرگان استان گلستان IR
0911900887309119008873

دارای جواز کسب از صنف درودگران/سن 45 سال/25 سال سابقه /هزینه اجرای کار توافقی