کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
Hafez Street Gorgan Golestan Province IR
0938371230409383712304

سن 25سال/سابقه کار 7 سال/هزینه طبق بازار