اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0933882490409338824904

سن 32سال/10سال سابقه اجرایی /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 12 هزار تومان