اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911701411909117014119

درای مدرک فنی و حرفه ای/سن 30 سال/9 سال سابقه اجرایی/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار  نصب ایزوگام متری از 1500تومان