میرزایی
گرگان، استان گلستان، ایران
57 بهارستان سوم گرگان استان گلستان IR
0911000000009110000000

اجرای نقاشی ساختمان/ سن 35سال/16 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک 8,روغنی 16 هزار تومان