کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار کاشانی‬‎ گرگان استان گلستان IR
0911967335909119673359

سن 35سال/سابقه کار 15 سال/هزینه طبق بازار