اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
شریعتی گرگان استان گلستان IR
0911965410809119654108

مدرک فنی و حرفه ای/سن 35سال/15سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از9 و بدنه 11 هزار تومان