اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0937200232509372002325

سن 33 سال/سابقه 12 سال/تخریب انواع بتن و دیوار و…. به صورت کنتراتی و توافقی