اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار شهید مفتح Gorgan Golestan Province IR
0937467138009374671380

سن 36سال/14سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از12 و بدنه 14 هزار تومان