اسا اندیش
استان گلستان، گرگان،امام حسین 8
گرگان ازادگان گرگان استان گلستان IR
0911701955809117019558

مدرک فنی حرفه ای/ سن 35سال/18 سال سابقه اجرایی ا /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کاشی از 10,پودر سنگ 4,دیوار چینی از 7 و موزاییک از 9 هزار تومان