اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
جانبازان گرگان استان گلستان IR
0911370989109113709891

تاسیسات ساختمان/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 31 سال/سابقه کاری12 سال/هزینه اجرای کار توافقی