آسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
خیابان وحدت گرگان استان گلستان IR
0939412201609394122016

سن 30 سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار/باربری