اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار صیاد شیرازی گرگان استان گلستان IR
0937600135009376001350

سن 28 سال/5 سال سابقه اجرایی/انجام تمام کار های مربوط به کاشی کاری/هزینه اجرای کف 10و بدنه 12