اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
شهروند گرگان استان گلستان IR
0911969547409119695474

دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 38سال/20سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10و بدنه 12 هزار تومان