کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
جاده کمربندی گرگان استان گلستان IR
0911514248109115142481

سن 46سال/سابقه کار 15 سال/هزینه طبق بازار