کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
جام جم گرگان استان گلستان IR
0911961253609119612536

سن 39سال/سابقه کار 10 سال/هزینه طبق بازار