آسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911969547809119695478

حفر چاه/سن 50 سال/35 سال سابقه/هزینه از متری 80 هزار تومان/نیرو کامل