خدمات-ساختمانی-گچکاری-4.jpg
Golestan Province, Gorgan, 22, ایران
خیابان آسایش 5 گرگان استان گلستان IR
0911375248109113752481

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 45 سال/سابقه کاری 30 سال/هزینه اجرای کار بدنه 12,ابزار 15,گلوئه15 تا 18,سقف15,کاذب 35 هزار تومان