اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
طالقانی 4 گرگان استان گلستان IR
0935189707609351897076

سن 28 سال/10سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف 10 و بدنه 13 هزار تومان