اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Shohada Gorgan Golestan Province IR
0933883396809338833968

دارای نیروی کار کافی/لوازم کامل/سن 28 سال/سابقه کاری 10 سال/انجام تمام کار های ساختمانی مربوط به بنایی/هزینه اجرای کار توافقی