حسین بزی
هاشم آباد، استان گلستان، ایران
هاشم آباد Hashemabad گرگان IR
0911770851409117708514

دارای مدرک فنی حرفه ای/ سن 34 سال/16 سال سابقه اجرایی در زمینه های گچ کاری /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار ساده از6 و سقف کاذب از 35 هزارتومان