اسا اندیش
سوادکوه,مازندارن
0911228280409112282804

دارای مدرک/سن 34 سال/بیش از 10 سال سابقه/هزینه اجرای کار توافقی