آسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
طالقانی 4 گرگان استان گلستان IR
0937410191709374101917

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 27سال/سابقه کاری 9سال/هزینه اجرای کار از 10 با توجه به طرح