اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
دادگستری گرگان استان گلستان IR
0911410753309114107533

دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 30سال/12سال سابقه اجرایی کاشی کاری/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار کف از10 و بدنه 12 هزار تومان