اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
Imam Reza Gorgan Golestan Province IR
0990505274109905052741

سن 36 سال/14 سال سابقه/هزینه اجرای کار بدنه 12 و کف از 10