اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
میدان مدرس گرگان استان گلستان IR
0911426293509114262935

سن 27 سال/سابقه 5 سال/دارای مدرک /هزینه توافقی