اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار غدیر گرگان استان گلستان IR
0911971039909119710399

دارای جواز کسب/سن 36 سال/سابقه کار 10/هزینه اجرا طبق اتحادیه/لوازم کار و نیرو کامل و به روز