کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
سی متری رسالت گرگان استان گلستان IR
0938897609409388976094

سن 40 سال/سابقه کار 20 سال/هزینه طبق عرف