رضا حاتمی
گرگان، استان گلستان، ایران
57 بهارستان سوم گرگان استان گلستان IR
0911769438909117694389

دارای مدرک فنی و حرفه ای/سن 35سال/15 سال سابقه اجرایی در زمینه های سنگ کاری و کاشی کاری و نما/ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار بدنه15 و کف10 وکاشی11 هزار تومان