اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911270024009112700240

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 35سال/سابقه کاری 16 سال/هزینه اجرای کار بدنه از 5,ابزار 10,گلوئه10 ,سقف کاذب از 20 هزار تومان