رضایی
بندرگز
بندر گز Bandar Gaz Mazandaran Province IR
0911177213609111772136

مدرک فنی حرفه ای درجه 1/ سن 38سال/20 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار سرامیک و داخل15 و کف و راه پله18 و نما از 35 هزار تومان به بالا