کارگر
گرگان، استان گلستان، ایران
بلوار صیاد شیرازی گرگان استان گلستان IR
0903023882309030238823

سن 27 سال/سابقه کار 9 سال/هزینه طبق بازار