اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0922248006909222480069

دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 30 سال/سابقه کاری 10 سال/هزینه اجرای کار توافقی