میر صالحی
استان گلستان، گرگان، خیابان ملل، ایران
خیابان ملل گرگان استان گلستان IR
0911970217509119702175

نقاشی ساختمان/ سن 40سال/20 سال سابقه /ابزار و نیرو کامل/هزینه اجرای کار رنگ پلاستیک از 7,روغنی از10,کناف از15 هزار تومان