اسا اندیش
گرگان، استان گلستان، ایران
0911961811209119618112

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 34 سال/سابقه کاری 11 سال/هزینه اجرای کار سقف کاذب 15,خرپاسازی کیلویی1500اسکلت 1000تومان