اسا اندیش
استان گلستان، گرگان، خیابان باهنر، ایران
خیابان باهنر گرگان استان گلستان IR
0938022530909380225309

دارای مدرک فنی و حرفه ای/دارای نیروی کار کافی/لوازم کار کامل/سن 33سال/سابقه کاری 9 سال/هزینه اجرای کار جوشکاری کیلویی 1500,سقف کاذب متری 15هزار تومان